Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Какво ще се случи по време на проекта?

 

 

В рамките на изпълнение на проекта в страните на всеки партньор ще бъдат организирани:

 

  • Фокус групи с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни от секторите Социални услуги, Администрация и Бизнес
  • Изследване на топ 10те умения в секторите Социални услуги, Администрация и Бизнес
  • Разработване на Наръчник за безработни и Ръководство за обучители на безработни
  • Пилотен курс за тестване на разработения иновативен продукт - Наръчник за безработни и Ръководство за обучители на безработни
  • Провеждане на семинари за оценка на обучението с участници в пилотния курс и заинтересовани страни след края на курса на обучение
  • Издаване на сертификати на участниците в тестовите курсове, които са завършили успешно курса на обучение
  • Валоризационна кампания

 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.