Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Целеви групи и Бенефициенти

 

Целевите групи, към които е насочен проекта са:

  • Търсещи работа под 25 години
  • Търсещи работа над 45 години
  • Мигранти и деца на мигранти
  • Хора, които са изправени пред различни социално-икономически проблеми
  • Социални работници в Агенции по труда
  • Обучители на безработни лица
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.