Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Цели на проекта

 

Целта на проекта е от една страна да помогне на нискоквалифицирани служители да открият и развият своите компетенции, което би мотивирало тяхното образователно развитие и би улеснило достъпа им до учене през целия живот. От друга страна проектът има за цел да направи компетенциите по-видими за компаниите, спомагайки за това те да разработят по-адекватни възможности за образование и обучение на нискоквалифицирани служители, както и да определят начините за организиране на информацията, засягаща човешкия капитал и да потвърдят компетенциите.

Основната цел на проекта е да предостави интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на безработните в неравностойно положение в контекста на световната икономическа криза. Проектът ще разработи иновативен инструмент за интегрирано обучение с цел да повиши мотивацията и самооценката, да създаде стимули за придобиване на нови умения, търсени на пазара на труда, да подобри компетенциите за работа и по този начин да насърчи ефективна реинтеграция на търсещите работа на пазара на труда.

С настоящият проект се предвижда актуализиране и надграждане на резултатите получени след успешното реализиране на проекта - „Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool“, в рамките на който беше разработен иновативен подход на обучение и материали, като интегрирано решение, което да повиши компетенциите и знанията на безработните лица от всички възрасти, за по-успешното им включване и позициониране на пазара на труда.

Програмата INSIGHT ще бъде насочена към безработните в неравностойно положение и по-специално - младите и възрастните имигранти, децата на имигранти, хората изправени пред различни социално-икономически проблеми и техните близки. Посредством иновативен, интегриран подход на обучение, обединяващ в едно процесите на консултиране, обучение и търсене на работа, разработените в рамките на проекта инструменти ще въведат в практиката последните научно-изследователски постижения.

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.