Individualized Training in Acquiring New Skills and Raising Employment Competences -- INSIGHT
hu is lt fr pt bg uk

Добре дошли на интернет страницата на проект Insight!


Проектът "Индивидуализирано обучение за придобиване на нови имения и повишаване на компетенциите за заетост " се изпълнява в рамките на програма Учене през целия живот, финансирана от Европейската комисия.

Основната цел на проекта е да предостави интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на безработните в неравностойно положение в контекста на световната икономическа криза (по-специално безработните <25; > 45; мигрантите; техните деца; хора, изправени пред социално-икономически затруднения). Проектът ще разработи иновативен инструмент за интегрирано обучение с цел да повиши мотивацията и самооценката, да създаде стимули за придобиване на нови умения, търсени от пазара на труда, да подобри компетенциите за работа и по този начин да насърчи ефективна реинтеграция на търсещите работа на пазара на труда. Инструментите, разработени в рамките на проект Insight, ще действат като "помощник" за целевите групи да използват своите умения и компетенции за заемането на свободните работни места на пазара на труда. Те също така ще помогнат за намаляване на различията между отделните умения и тези, необходими на пазара на труда; ще допринесат за по-добра интеграция на пазара на труда и ще насърчат обучението през целия живот.

Консорциумът на проекта включва седем други организации от седем европейски страни - Великобритания, България, Исландия, Франция, Литва, Унгария и Португалия. Партньорството включва международни университети, изследователски центрове, обучителни и консултантски организации.

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.